Over

Kennisnetwerk Milieu (KNM) is de alumnivereniging voor Wageningse milieustudenten en mensen die werkzaam zijn in de milieusector en een band met Wageningen hebben.

Kennisnetwerk Milieu

KNM is in 1991 opgericht als alumnivereniging van Aktief Slib, de studenten vereniging van Milieuwetenschappen in Wageningen: Studie kring Milieu. Dit is gebeurd tijdens het 25-jarig bestaan van Aktief slip. Sinds 1 mei 2011 heet de studiekring Milieu Kennisnetwerk Milieu (KNM). Het logo staat voor de elementen water, lucht en bodem – de drie pijlers van onze natuurlijke leefomgeving. Tevens geeft het logo het verbindende element aan tussen deze drie milieucompartimenten.

KNM heeft gefunctioneerd onder de paraplu van KLV, het Wageningen Alumni Network. Deze vereniging is opgericht in 1886 en bood een netwerk voor Wageningse afgestudeerden en voor andere professionals met een affiniteit voor Wageningen.  Op 22 september 2020 is de KLV opgeheven en nu functioneert het KNM als zelfstandige vereniging. De vereniging wil een platform zijn voor mensen, die in de milieuwetenschappelijke hoek werken of beleidsmatig bij het milieuveld betrokken zijn.

Hiervoor worden er jaarlijks een aantal lezingen of discussie middagen georganiseerd en excursies naar voor milieukundigen in de brede zins des woord interessante plekken.

De actieve kern van KNM bestaat uit het bestuur en een activiteitencommissie, waarvan de bestuursleden ook deel uitmaken. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, die zich onder even voorstellen:

Voorzitter

Caroline Moermond

Ik heb Milieuwetenschappen gestudeerd aan de Wageningen Universiteit met als afstudeerrichting waterkwaliteitsmanagement. Na mijn MSc ben ik werkzaam geweest bij de afdeling Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsmanagement, waarna ik bij dezelfde afdeling aan mijn PhD ben begonnen. In 2007 verdedigde ik mijn proefschrift over het modelleren en meten van bioaccumulatie. Van 2006 tot nu werk ik bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), eerst als milieurisicobeoordelaar en nu als senior beleidsadviseur. Ik werk voornamelijk aan geneesmiddelen en andere verontreinigingen in water, zowel op regelgevend gebied (richtlijnontwikkeling voor handelsvergunningen, dossiercontroles) als voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat als adviseur voor de Nederlandse ketenaanpak van medicijnresten uit water. Daarnaast ben ik de Nederlandse vertegenwoordiger in een werkgroep bij het Europees Geneesmiddelenbureau en een andere groep onder de Farmaceutische Commissie (Brussel). Sinds september 2020 ben ik werkpakketleider van het PREMIER-project, een groot consortium dat werkt aan verschillende vraagstukken rondom geneesmiddelen in het milieu.

Johan Feenstra

In 1975 ben ik begonnen met mijn studie moleculaire wetenschappen aan de Wageningen Universiteit. Tijdens mijn studie was ik studentlid van de opleidingscommissie moleculaire wetenschappen, de faculteitsraad van de WUR en het faculteitsbestuur van de WUR, waarbij ik streefde naar een betere interactie tussen de opleidingen en de maatschappelijke problemen. Ik ben in 1981 aangesteld als beleidsmedewerker hoger onderwijs en onderzoek aan de WUR en heb mijn studie daarom niet afgerond. Ik ben een van de initiatiefnemers van de WIMEK Graduate School (Wageningen Instituut voor Milieu- en Klimaatonderzoek), die in 1993 is opgericht om de onderzoeksactiviteiten en het promotieonderwijs te coördineren van de leerstoelgroepen van Wageningen University die zich met dit onderzoeksgebied bezighouden. WIMEK participeert actief in het Nederlandse interuniversitaire netwerk van milieuonderzoeksgroepen: de Onderzoekschool van de Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE). Momenteel ben ik nog steeds uitvoerend secretaris van de WIMEK Graduate School en beleidsadviseur van de SENSE Research School.

Secretaris

Penningmeester

Sandra Lenders

Ik heb Milieuhygiëne gestudeerd aan de Wageningen Universiteit met specialisatie waterkwaliteitsmanagement/aquatische ecologie en daarnaast ook planologie.

Na mijn afstuderen heb ik op verschillende plekken – gemeente Leidschendam, zuiveringsschap en nadien waterschap Rivierenland, Oranjewoud/Antea en nu de provincie Flevoland – gewerkt. Hierbij heb ik altijd op het raakvlak van water, waterkwaliteit, ruimtelijke ordening en de daarmee samenhangende belangen gewerkt (in zowel landelijk als stedelijk gebied). Mijn carrière is niet te vangen in één rol, van generalist tot specialist en van beleid & visievorming tot uitvoering, vanuit de functie van opdrachtnemer of juist als opdrachtgever. Sinds 2015 werk ik bij de provincie Flevoland als beleidsmedewerker op de vakgebieden water, bodem en landbouw. Naast wateronderwerpen besteed ik tegenwoordig een groot deel van mijn tijd aan het Actieplan Bodem en Water (mede als onderdeel van de programma’s Landbouw Meerdere Smaken, Duurzaam Gebruik Ondergrond en provinciale waterprogramma). Binnen het Actieplan schakel ik tussen onder meer provinciale bestuurders en Flevolandse agrariërs die deelnemen aan projecten als Zicht op de Bodemstructuur, Aangepast slootkantenbeheer voor meer biodiversiteit en Groene draad van het Klimaat. Een duurzame voedselvoorziening, goede bodem- en waterkwaliteit en kringlooplandbouw vormen actuele thema’s binnen mijn werkpakket bij de provincie.

De Activiteitencommissie bestaat uit de volgende leden:

Arja Span

Ik heb Milieuhygiëne gestuurd aan wat toen de Landbouw Hogeschool te Wageningen heette. Nu natuurlijk de Wageningen University en Research.  Ik deed de specialisatie waterkwaliteit, nadat we eerste jaren ook kennis opdeden van bodem en lucht. Ik heb daar nog veel plezier van.  Gedurende mijn studie heb ik gestudeerd in Venezuela aan de universiteit van Merida, In Brussel Biochemie aan de universtiet van Leuven in Brussel en bij de Freshwater Biological Associatien in Windermere. Dit laatste onderzoek heeft zelfs en Nature artikel opgeleverd. Na mijn studie heb ik verschillende werkzaamheden gehad. Eerst heb ik toxicologisch onderzoek gedaan aan de universiteit zelf. Daarna heb ik twee keer bij een bedrijf gewerkt (Akzo Nobel en toen Melkunie, nu Campina). Om uiteindelijk bij de overheid te gaan werken, eerst als hoofd Reiniging bij de gemeente Almere en daarna bij de provincie Noord-Brabant eerst als hoofd van de afdeling water. In die functie ook veel samengewerkt met onze zuiderburen en ben ik betrokken geweest bij een Intereg project met Duitsland. Daarna als projectleider klimaatverandering, biodiversiteit en op het laatst in het bestuurlijk gremium van de B5, de Brabantse “grote” steden en de provincie bezig geweest met de nul op de meter woningen. Ik heb 2 jaar in het bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe gezeten voor het AWP (Algemene Waterschapspartij). Op dit moment heb ik meerdere bestuursfuncties in het sociale domein.

Aktief Slip

Aktief Slip is de studievereniging voor de bachelorstudie Milieuwetenschappen en de masterstudies Environmental Sciences, Climate Studies en Urban Environmental Management. Aktief Slip wordt gerund door en voor studenten, en het doel is om alle studenten met elkaar te verbinden. Vanuit Aktief Slip sluiten altijd twee of drie bestuursleden aan bij de vergaderingen. Zo zijn de studenten uit Wageningen ook vertegenwoordigd en kunnen de activiteiten zowel gezamenlijk als voor deze groep georganizeerd worden.

Kennisnetwerk Milieu

KvK-nummer: 83344411
Contact: info@kennisnetwerkmilieu.nl