KNM-WIMEK-WUR symposium: Nederland na(ar) 2100: een ruimtelijk perspectief voor versnelde zeespiegel

Vrijdag 18 oktober 2019, 9:30 – 17:00 uur
Wageningen Campus, Zaal C0222, FORUM gebouw
Kosten: € 20.-; studenten gratis
Aanmelding: gesloten

De zeespiegel stijgt ca. anderhalve meter tot het jaar 2100 en wellicht 6 – 10 meter in de eeuw(en) daarna. Kunnen we nog droge voeten houden? Welke consequenties heeft dat voor de ruimtelijke inrichting van Nederland? Welke gebieden geven we op en welke gebieden blijven we beschermen?

Tijdens dit symposium staan de volgende vragen centraal:

  • Wat zijn de meest recente inzichten in de te verwachten zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering op middellange (jaar 2100) en lange (jaar 2300) termijn?
  • Wat zijn de consequenties van de verwachte zeespiegelstijging voor de ruimtelijke inrichting van Nederland (stedelijke ontwikkeling, landinrichting, landbouw, natuur, regionaal waterbeheer) en wat kunnen natuurlijke concepten ("nature based solutions") hieraan bijdragen?
  • Welke maatschappelijke weerstand kunnen we verwachten bij deze ingrijpende ruimtelijke veranderingen en hoe kunnen we een gezamenlijk veranderingsproces realiseren in nauwe samenwerking met alle betrokken maatschappelijke groeperingen?


    PROGRAMMA

Tijd

Presentatie / activiteit

Titel

09:30 – 10:00

Registratie en ontvangst

 

10:00 – 10:10

Prof. Pier Vellinga (dagvoorzitter)

Welkom

10:10 – 10:30

Prof. Roderik van de Wal (hoogleraar 'Sea level change and coastal impacts'UU)

Scenario's voor de verwachte zeespiegelstijging voor en na 2100 (mede gebaseerd op IPCC-SROCC rapport)

10:30 – 10:50

Dr Marjolijn Haasnoot (Deltares)

Vier scenario's* voor de adaptatie van Nederland aan extreme zeespiegelstijging

10:50 – 11:10

Prof. Art Dewulf

Betekenisvolle besluitvorming over een onzekere toekomst

11:10 – 11:30

Martin Baptist (Wageningen Research)

Adaptatie aan zeespiegelstijging: een Wagenings perspectief

11:30 – 12:00

Panel discussie

 

12:00 – 13:00

Interactieve lunch

Postersessies of zeepkist presentaties promotieonderzoek

13:00 – 15:30

Interactieve ontwerpsessies aan de hand van drie Deltares scenario's

Coördinatie: Dr Michael van Buuren

15:30 – 15:50

Koffie / thee pauze

 

15:50 – 16:30

Terugkoppeling kernboodschappen ontwerpsessies

 

16:30 – 17:00

Borrel

 

Tijdens het ochtendprogramma zullen de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van klimaatverandering, zeespiegelstijging en ruimtelijke adaptatie worden gepresenteerd. Tijdens het middag programma gaan de deelnemers hiermee zelf actief aan de slag tijdens ontwerpsessies, waarbij kaarten van de ruimtelijke inrichting van Nederland in 2100 en 2300 centraal staan. Daarbij worden de door Deltares geschetste drie fysieke opties voor de inrichting van Nederland bij extreme zeespiegelstijging verbonden met de Wageningse inzichten op het gebied van "nature based solutions". Er wordt van alle deelnemers een actieve inbreng verwacht!

Opzet ontwerpsessies
Doel: het bespreken van het Wagenings perspectief op de ruimtelijke inrichting van Nederland op basis van "nature based solutions" bij gematigde (1.5 meter in 2100) en extreme (> 6 meter in 2300) zeespiegelstijging binnen de door Deltares geschetste drie opties, inclusief de vraag HOE we deze ingrijpende maatschappelijke transitie kunnen realiseren.

Opties geschetst door Deltares
1) Delta beschermen als een fort en de rivieren uit de delta pompen
2) De polders beschermen met daartussen hele diepe rivieren
3) De delta ophogen, als geheel of verschillende terpen die met elkaar verbonden zijn

Bij de ontwerpsessies ligt de kaart met een mogelijke ruimtelijke inrichting van Nederland in 2100 op tafel (WR), uitgaande van 1.5 meter zeespiegelstijging.

Vragen aan de ontwerpteams:

  • Sterke en zwakke punten van het ruimtelijk ontwerp bij 1.5 meter zeespiegelstijging\
  • Welke concepten zijn nog goed in te passen bij een extremere zeespiegelstijging (> 6 meter), uitgaande van één van de drie opties die door Deltares zijn geschetst en hoe zou Nederland er dan uit komen te zien?
  • Bij welke maatschappelijke groeperingen verwacht je de meeste weerstand tegen de geschetste ruimtelijke veranderingen en welke boodschap zou je aan deze groepering(en) willen meegeven om hen te overtuigen van nut en noodzaak? Denk bij maatschappelijke groeperingen aan burgers in steden, bedrijfsleven (MKB, industrie, VNO), boeren en natuur organisaties.